Privacy statement

Om onze diensten aan onze opdrachtgevers en bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat Waard Online Marketing (‘wij’) in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens verwerkt. Waard Online Marketing respecteert de privacy van onze opdrachtgevers en bezoekers en zorgt dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Waard Online Marketing verwerkt je persoonsgegevens:

 • doordat je gebruik maakt van onze diensten. Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), organisatienaam en functie.
 • indien je je aanmeldt voor onze e-mail nieuwsbrief. Het gaat dan om de gegevens die je zelf hebt doorgegeven voor het ontvangen van de e-mail nieuwsbrief, waaronder in ieder geval jouw naam (voor- en achternaam) en e-mailadres.
 • wanneer je onze website bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekgegevens niet zijnde persoonsgegevens en jouw surfgedrag op onze website en anderzijds om persoonsgegevens te weten het geanonimiseerde IP-adres.
 • wanneer je actief contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of een contactformulier). Het gaat dan om de gegevens die je zelf hebt doorgegeven bij het opnemen van contact. Het kan gaan om jouw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met jouw voor- en achternaam.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie, telefonisch en/of fysiek contact.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@waardonlinemarketing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voor het verwerken van persoonsgegevens is altijd een grondslag nodig. De zes wettelijke grondslagen zijn:

Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.

Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Waard Online Marketing verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • het optimaal kunnen bedienen van onze (potentiële) opdrachtgevers en het verbeteren van de dienstverlening;
 • het aangaan en onderhouden van een relatie met al onze opdrachtgevers;
 • het organiseren van bijeenkomsten;
 • het verstrekken van door jouw gevraagde informatie;
 • het aanbieden van producten, diensten van Waard Online Marketing of andere partijen waarmee Waard Online Marketing samenwerkt;
 • archief doeleinden;
 • het factureren van onze diensten en het afhandelen van jouw betaling;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • communicatie doeleinden om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • het informeren van onze (potentiële) opdrachtgevers en partners over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken;
 • het afleveren van goederen en diensten bij je;
 • het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Waard Online Marketing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan stellen wij jouw gegevens aan deze derden ter beschikking. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Waard Online Marketing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Waard Online Marketing verkoopt jouw gegevens in geen geval aan derden voor marketing- of andere doeleinden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Waard Online Marketing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@waardonlinemarketing.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Waard Online Marketing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@waardonlinemarketing.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Waard Online Marketing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Voor inschrijvingen van de nieuwsbrief van Mailchimp kan de uitschrijving zelf geregeld worden. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen om de uitschrijving te regelen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Waard Online Marketing gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Waard Online Marketing gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Waard Online Marketing neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Waard Online Marketing) tussen zit. Waard Online Marketing gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Mailchimp kan geautomatiseerde emails versturen gerelateerd aan interactie binnen nieuwsbrieven en/of website.

Google Analytics

Waard Online Marketing maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Waard Online Marketing bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het geanonimiseerde adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Waard Online Marketing heeft hier geen invloed op. Waard Online Marketing heeft Google geen toestemming gegeven om via Waard Online Marketing verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Links

Op de websites van Waard Online Marketing zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Waard Online Marketing kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen en/of opmerkingen

Als je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@waardonlinemarketing.nl. Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan kun je je vanuit die betreffende uiting afmelden. Voor alle andere vragen die je mocht hebben over het privacy statement van Waard Online Marketing, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@waardonlinemarketing.nl.